06-40712101 office@spa-beauty.nl
Adres: Spa Beauty
Koenenkade 8
1081 KH Amsterdam
Routebeschrijving
Menu

Algemene voorwaarden Spa Beauty

Download hier de Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
opdrachtgever: de opdrachtgever van de overeengekomen laserbehandeling;
opdrachtnemer: Spa-beauty/ Sensitif B.V.
behandeling: de in de offerte dan wel overeenkomst omschreven behandeling voor permanente make-up.

 Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst gesloten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige voorwaarden voor het overige op de overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één opdracht, tenzij wederom schriftelijk bevestigd.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 

 Artikel 3 Offertes en prijzen
Offertes van opdrachtnemer zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 14 dagen na de datum van offerte. De in de offerte genoemde prijzen gelden per behandeling, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. 
In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is opdrachtnemer niet gebonden aan in de aanvaarding door de potentiële opdrachtgever aangebrachte wijzigingen en afwijkingen van opdrachtnemers offerte.
Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor opdrachtnemer tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen diensten tegen een evenredig deel van de opgegeven prijs, noch geldt de aanbieding voor later te sluiten overeenkomsten. Opdrachtnemer is in geen geval verplicht enig bedrag te restitueren, wanneer opdrachtgever een gedeelte van deze overeengekomen en betaalde behandelingen niet laat uitvoeren.

 Artikel 4 Aansprakelijkheid
De behandeling voor permanente make-up geeft een langdurige resultaat. Opdrachtgever is zich er derhalve van bewust dat herhaal behandelingen noodzakelijk (kunnen) zijn voor een effectief resultaat. Ook is de opdrachtgever zich bewust van herhaal behandelingen op de langere termijn.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten gemaakt door haar werknemers, tenzij sprake is van grove opzet en/of bewuste roekeloosheid.
Opdrachtgever kan opdrachtnemer niet aansprakelijk stellen voor schade dan wel het niet behalen van het gewenste resultaat indien hij de richtlijnen en instructies van opdrachtnemer niet correct opvolgt. 
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor geleden schade indien dit het gevolg is van onjuiste opgave dan wel verzwijgen door opdrachtgever van enige voor de behandeling relevante informatie.
Vermelding van het aantal behandelingen is indicatief. Garanties omtrent het resultaat worden niet gegeven. Opdrachtgever kan opdrachtnemer derhalve niet aansprakelijk stellen voor overschrijding van het geschatte aantal behandelingen dan wel het niet behalen van het gewenste resultaat.

 Artikel 5 Overmacht
Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer daaronder begrepen.
Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk kan voldoen is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. leverbare deel afzonderlijk in rekening te brengen en is de opdrachtgever gehouden dit gedeelte te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. 

Artikel 6 Betaling
Betaling geschiedt contant of per pin direct na instemming tot behandeling tijdens de intake. Dit zal 30 % van de verkozen behandeling beslaan. Na de eerste behandeling zal het gehele bedrag van de verkozen behandeling worden voldaan, dit tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Betaling vindt plaats zonder korting dan wel verrekening, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij het toch niet inzetten van de behandeling wordt dit geld beschouwd als zijnde een vergoeding van de door Spa-beauty gemaakte kosten.
Betalingstermijnen dan wel betalingsregelingen dienen schriftelijk overeengekomen te worden. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval is opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd vanaf het moment der opeisbaarheid tot aan de dag der algehele voldoening. Bovendien komen alle noodzakelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van opdrachtgever, welke kosten overeenkomstig het Rapport Voorwerk II worden vastgesteld.
Opdrachtnemer zal bij niet komen opdagen van de opdrachtgever (= tenminste  48 uur vóór de afspraak zich schriftelijk of telefonisch heeft afmeld) op de gemaakte afspraak, een nieuwe afspraak met opdrachtgever worden maken. Bij wederom niet op komen dagen op gemaakte afspraak door opdrachtgever zal de aanbetaling op verkozen behandeling als kosten in rekening worden gebracht voor niet verschijnen op gemaakte  afspraken. 
In geval van liquidatie, faillissement of schuldsanering van opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar worden.

 Artikel 7 Ontbinding
De behandel-ovk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan onmiddellijk worden ontbonden indien na het sluiten van de overeenkomst de opdrachtnemer bekend wordt met omstandigheden die opdrachtgever goede gronden geeft te vrezen dat opdrachtnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
In voornoemd geval is opdrachtnemer bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer schadevergoeding te vorderen.
Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan opdrachtnemer zich bedient of pleegt te bedienen bij de uitvoering van de overeenkomst, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 Artikel 8 Toepasselijk recht
Op alle tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

 Artikel 9 Geschillenbeslechting
Opdrachtnemer onderwerpt zich aan de onafhankelijke klachtencommissie van de Nederlandse Vereniging voor Huidtherapeuten. Opdrachtgever kan bij een geschil haar klacht bij deze commissie indienen.

 Artikel 10 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals gold ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.